#SMS0001

短讯推广 (铜) - 点数: 5,000

HKD 2,500.00

  • 品名称:短讯推广(铜)

  • 点数:5,000

  • 有效期:购买当日起一年内有效

  • 短讯覆盖地区主要包括: 香港、中国内地、澳门及台湾

如欲了解有关国际短讯服务详情,请致电 +852 3526 0290 或电邮致 eshop@kmatrix.com

EM sms 点数 5000